Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Travelcollab aplikacije od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Travelcollab i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Travelcollab i korisnik ne dogovore drugačije.

Vlasništvo nad podacima i njihova privatnost:

Travelcollab aplikacije se obavezuje na čuvanje privatnosti podataka kreiranih od strane korisnika aplikacije. Objavljivanje i deljenje podataka o kupcima, aranžmanima, finansijama koje su unele agencije korisnici nije dozvoljeno. Vlasništvo nad i pristup tim podacima imaju isključivo agencije koje su ih kreirale. Travelcollabu se dozvoljava korišćenje statističkih podataka o prodatim aranžmanima na nivo regije bez referenciranja agencija i putnika. 

Vlasništvo nad korisničkim profilima:

Svaki korisnik je vlasnik svog korisničkog profila. Agencija korisnik nije vlasnik profila svojih zaposlenih. Agencija korisnik može odobriti ili uskratiti pristup podacima u agenciji svojim zaposlenima putem povezivanja ili uskraćivanja veze sa njihovim korisničkim profilima. Po prestanku rada u određenoj agenciji, korisnik zadržava vlasništvo nad svojim profilom ali gubi pristup podacima agencije u kojoj je bio zaposlen. Sa istim korisničkim profilom može se zaposliti u drugoj agenciji. Ukoliko su profili kreirani uz pomoć maila koji je u vlasništvu agencije onda po tom osnovu korisnički profili pripadaju agenciji.

Pristup aplikaciji i podacima u istoj:

Pri registraciji korisničkog profila i agencije, profil sa kojeg se kreira nova agencija automatski postaje menadžerski profil povezan sa tom agencijom, ostalo su profili zaposlenih. Menadžerski profil zauvek ima besplatan pristup podacima koje je kreirala njegova agencija u aplikaciji. 

Uskraćivanje pristupa Travelcollab aplikaciji agencijama i korisnicima.

Travelcollab nema pravo da bez pismenog obaveštenja i obrazloženja uskrati pristup unetim podacima svojim korisnicima i agencijama. Travelcollab zadržava pravo da uskrati korišćenje aplikacije agencijama i korisnicima koji svojim poslovanjem krše etičke i zakonske norme. U slučaju uskraćivanja korišćenja aplikacije korisnik-agenicija moraju biti obavešteni mesec dana unapred od strane Travelcollaba o tom postupku te imaju mesec dana da preuzmu i pohrane sve podatke sa Travelcollab aplikacije.

Pojam: Aktivna agencija i korisnik:

Aktivnim korisnicima i agencijama smatramo korisnike i agencije koji imaju zabeležene aktivnosti u sistemu u poslednja tri meseca. Ukoliko su korisnici i agencije neaktivni duže od tri meseca, smatraćemo ih neaktivnim korisnicima i zadržavamo pravo da ih uklonimo iz aplikacije uz prethodno pravovremeno obaveštenje  i period od mesec dana u kojem imaju mogućnost da se reaktiviraju i zadrže status aktivnog korisnika ili pohrane i izbrišu podatke iz aplikacije. Ukoliko korisnik-agencija izgubi status aktivnog i budu deregistrovani iz aplikacije, imaju mogućnost da se ponovo registruju ali im (povlašćeni)uslovi pod kojima su se registrovali prvi put nisu zagarantovani.